Φόρμα Εγγραφής Νέου Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις υποστηριζόμενες μορφές εδώ: Πληροφορίες Feed XML

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Στην Αθήνα, σήμερα την 20 Απρ 2024, τα συμβαλλόμενα στην παρούσα σύμβαση μέρη:

Α. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «FEDRA IKE» και τον διακριτικό τίτλο «FEDRA.COM» η οποία έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί της οδού Θεανούς αρ. 15, με ΤΚ 11854, νομίμως καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 156982603000, κάτοχος του ΑΦΜ 801444680, υπαγομένη στην Α’ Δ.Ο.Υ. Αθήνας, με e-mail επικοινωνίας: info@fedra.com τηλ. επικοινωνίας 210-3006897, εφεξής καλούμενη «Πάροχος».

 

Β. ο αντισυμβαλλόμενος της

όπως αυτή εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την

,εφεξής καλούμενος/η για συντομία o «Αποδέκτης».

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τους όρους της παρούσης σύμβασης (εφ’εξής «Σύμβαση»).

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Ο Πάροχος τυγχάνει επιχείρησης, στην οποία ανήκει και η οποία διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.fedra.com, η οποία είναι μηχανή αναζήτησης προϊόντων ορισμένων on line φαρμακείων, με την δυνατότητα κατάταξης αυτών με βάση την τιμή τους και άλλα κριτήρια.

Ο Αποδέκτης τυγχάνει επιχείρησης που διαθέτει on line φαρμακείο, στην Ελλάδα.

ΆΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ:

Ο Αποδέκτης αναθέτει στον Πάρoχο και ο τελευταίος αναλαμβάνει την προβολή στον διαδικτυακό τόπο www.fedra.com του συνόλου ή μέρους των προϊόντων του Αποδέκτη που είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού Φαρμακείου που διατηρεί ο ίδιος στο διαδίκτυο καθώς και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν για τα προβαλλόμενα προϊόντα που εμπορεύεται.

Ο Αποδέκτης διατηρεί αυτούσια τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του. Παράλληλα, θα προβάλλονται σε ειδική ιστοσελίδα του προαναφερθέντος διαδικτυακού τόπου, η διεύθυνση, το σταθερό τηλέφωνο το οποίο έχει δηλωθεί από πλευράς του Αποδέκτη, καθώς και ο ΑΦΜ και ο αριθμός ΓΕΜΗ που διαθέτει, προς ενημέρωση των καταναλωτών.

 

Η άρνηση προβολής αυτών των πληροφοριών ή η δήλωση λανθασμένων πληροφοριών δίδει το δικαίωμα στον Πάροχο να αναστείλει άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση την παροχή των υπηρεσιών του προς τον Αποδέκτη.

Προκειμένου να γίνεται δεκτή η προβολή των προϊόντων του Αποδέκτη στον διαδικτυακό τόπο του Παρόχου κατά τα ανωτέρω, το ηλεκτρονικό κατάστημα του Αποδέκτη θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Σε αντίθετη δε περίπτωση, η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως την παρούσα Σύμβαση, οποτεδήποτε και αν ανέκυψε η οποιαδήποτε έλλειψη, ακόμα δε και αν η έλλειψη αυτή ήταν γνωστή στα συμβαλλόμενα μέρη κατά την σύναψη της παρούσας:

α) Να υπάρχει ηλεκτρονικό «καλάθι αγορών» και δυνατότητα υποβολής παραγγελιών μέσω διαδικτύου.

β) Να υποστηρίζονται, από την ιστοσελίδα του Αποδέκτη / Ηλεκτρονικού Φαρμακείου, τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικοί τρόποι πληρωμής, με ισχύ σε όλη την ελληνική επικράτεια. Απαραιτήτως, ο ένας εκ των οποίων θα είναι η χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελίας (check out), σε συνεργασία με ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα.

γ) Οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος που τυχόν επιβαρύνει την παραγγελία, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κόστος μεταφορικών, κόστος επείγουσας παράδοσης, τυχόν χρέωση λόγω αντικαταβολής, κλπ, θα πρέπει να υπολογίζεται και να εμφανίζεται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελίας (checkout) και προτού ολοκληρωθεί η συναλλαγή / αγορά.

Συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι η παρεχόμενη από τον Πάροχο υπηρεσία συνίσταται στην απλή αναμετάδοση των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποδέκτη, ταξινομημένων με διάφορα κριτήρια (τιμή, κλπ). Συνεπώς, η ιστοσελίδα του Παρόχου δεν αποτελεί την αφετηρία μετάδοσης των εν λόγω πληροφοριών, αλλά έναν επιπλέον τρόπο προσπέλασης αυτών, με τη δημιουργία συνδέσμου (link) προς τον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο του Αποδέκτη.

Ο Πάροχος εμφανίζει τους συνεργάτες της (μεταξύ των οποίων και ο Αποδέκτης) στον διαδικτυακό τόπο www.fedra.com, κατατάσσοντας τους ανάλογα με την τιμή στην οποία διαθέτουν το εκάστοτε καταναλωτικό αγαθό, από το φθηνότερο προς το ακριβότερο. Επιπλέον, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.fedra.com, μπορούν να τροποποιήσουν την κατάταξη των εμφανιζόμενων προϊόντων, επιλέγοντας περισσότερα κριτήρια. Ενδεικτικά, μπορούν να επιλέξουν ως κριτήρια την τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών εξόδων, την διαθεσιμότητα, την περιοχή στην οποία βρίσκεται το Φαρμακείο που διαθέτει τα προϊόντα που αναζητούν, κλπ. Ο Πάροχος εγγυάται και υπόσχεται ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι διαθέσιμη η ταξινόμηση με βάση την τιμή. Ως προς τα άλλα κριτήρια (διαθεσιμότητα, περιοχή φαρμακείου, κλπ), ρητώς συμφωνείται ότι ο Πάροχος δύναται ελεύθερα, οποτεδήποτε, να τα προσθαφαιρεί από την ιστοσελίδα www.fedra.com, χωρίς την συγκατάθεση, συναίνεση ή προηγούμενη άδεια του Αποδέκτη και χωρίς να δημιουργείται η υποχρέωση αυτού για ουδεμία αποζημίωση ή αδικαιολόγητο πλουτισμό έναντι του Αποδέκτη.

 

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα συλλογής, αποθήκευσης και εν γένει επεξεργασίας και δημοσιοποίησης ανωνύμων στατιστικών στοιχείων τα οποία αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, για ενημερωτικούς, προωθητικούς και στατιστικούς λόγους, χωρίς να εξειδικεύεται ή να ταυτοποιείται ο Αποδέκτης.

Σε περίπτωση διακοπής εκ μέρους του Αποδέκτη, της μετάδοσης της κατά τα ανωτέρω πληροφόρησης, όπως αυτή εξειδικεύεται ανωτέρω, ο Πάροχος δικαιούται όπως αναστείλει αζημίως την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας Σύμβασης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της μετάδοσης. Σε περίπτωση υπαίτιας εκ μέρους του Αποδέκτη διακοπής της κατά τα ανωτέρω πληροφόρησης, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα Σύμβαση.

O Πάροχος θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Πληροφοριών (εφεξής καλούμενο για συντομία “Fedra Pharmacies”).

Σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης:

-βασικών στοιχείων του Αποδέκτη, ιδίως της διεύθυνσής του, του τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, ή

-των εταιρικών στοιχείων (μετατροπή φυσικού προσώπου σε νομικό πρόσωπο, μετατροπή νομικού προσώπου, αριθμός ΓΕΜΗ), ή

-των φορολογικών του στοιχείων (έδρα, ΑΦΜ), ή

-στοιχείων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση ή/και παραπλάνηση στον καταναλωτή, υπό την έννοια της ουσιώδους στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς του, ιδίως σχετικά με τις δυνατότητες πληρωμής του Αποδέκτη, το ύψος εξόδων αποστολής προϊόντων, τη δυνατότητα εξόφλησης του Αποδέκτη με δόσεις, ή

- οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου που θα μπορούσε να επηρεάσει την τελική τιμή του προϊόντος ή την τελική χρέωση του καταναλωτή ή την επιλογή του καταναλωτή,

ο Αποδέκτης υποχρεούται να συνδεθεί με το Σύστημα Fedra Pharmacies και να πραγματοποιήσει άμεσα τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στην ειδική ιστοσελίδα του Παρόχου, που προβάλλει τις παραπάνω πληροφορίες.

Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να προβεί άμεσα στις απαραίτητες κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεις στοιχείων μέσω του Συστήματος Fedra Pharmacies, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον Πάροχο, παρέχοντάς του όλες τις πληροφορίες, προκειμένου ο Πάροχος να προχωρήσει αυτός στις απαραίτητες τροποποιήσεις.

 

Προς αποφυγή σύγχυσης ή /και παραπλάνησης των καταναλωτών, ο Αποδέκτης οφείλει να συνδεθεί με το Σύστημα Fedra Pharmacies ή να ειδοποιήσει τον Πάροχο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που περιήλθαν σε γνώση του τα νέα στοιχεία, τα οποία οφείλει να τροποποιήσει, κατά τα ανωτέρω.

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, ελέγχου της ορθότητας των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποδέκτη, με σκοπό την σωστή πληροφόρηση των χρηστών της ιστοσελίδας του Παρόχου και την αποφυγή σφαλμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση ή και παραπλάνηση στον καταναλωτή, υπό την έννοια της ουσιώδους στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς του.

Για τον σκοπό αυτό, ο Πάροχος έχει δικαίωμα όπως ενημερώνει τον Αποδέκτη μέσω του Συστήματος Fedra Pharmacies για τις απαιτούμενες διορθώσεις ή προσθήκες επί των παρεχομένων από αυτόν πληροφοριών, και όπως προβαίνει σε παράλληλη προσωρινή ή και οριστική απόκρυψη των συγκεκριμένων προϊόντων του Αποδέκτη έως την διόρθωση ή προσθήκη των απαιτούμενων πληροφοριών.

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει τα προβαλλόμενα στην ιστοσελίδα της προϊόντα από το σύνολο των προϊόντων που της αποστέλλει με ηλεκτρονικό τρόπο ο Αποδέκτης, διατηρώντας το δικαίωμα να αποκλείει την εμφάνιση προϊόντων τα οποία, κατά την κρίση της, είτε είναι απαρχαιωμένα, είτε δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, είτε δεν συνάδουν με το είδος των προϊόντων που προβάλλονται στη ιστοσελίδα της Παρόχου, είτε απαιτούν ιδιαίτερη εργασία για την ταξινόμησή τους.

Ο Πάροχος διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να ζητεί από τον Αποδέκτη την αποδοχή πρόσθετων όρων συνεργασίας για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, άλλως να αποκλείει αυτά από την εμφάνιση τους στην ιστοσελίδα του.

Ο Πάροχος ενδέχεται να προτείνει στον χρήστη της ιστοσελίδας του σχετικά και παρεπόμενα προϊόντα, τα οποία συμπληρώνουν το αρχικό προϊόν, κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης της αγοράς από τον χρήστη. Τα παρεπόμενα προϊόντα ενδέχεται να προσφέρονται είτε από τον Αποδέκτη είτε από άλλους συνεργάτες του Παρόχου και κατόπιν επιλογής του Παρόχου.

 

Ο Αποδέκτης δικαιούται να υποδείξει πιθανά λάθη στην προβολή των προϊόντων του, μέσω αιτήματος διόρθωσης στο Σύστημα Fedra Pharmacies. O Πάροχος, μετά την καταχώριση του αιτήματος διόρθωσης και αφού προβεί σε έλεγχο της ορθότητας της ειδοποίησης, θα πραγματοποιεί τις απαιτούμενες διορθώσεις με παράλληλη ενημέρωση του Αποδέκτη για την ολοκλήρωση αυτών, άλλως θα απορρίπτει το αίτημα και θα ενημερώνει τον Αποδέκτη για τους λόγους απόρριψής του.

Μετά την για οποιονδήποτε λόγο λήξη ή λύση της παρούσας, ο Πάροχος διατηρεί τα δεδομένα του Αποδέκτη που έχει στην κατοχή του λόγω της παρούσας συμβατικής σχέσης για όσο καιρό επιβάλλεται εκ του νόμου. Δεν τα κοινοποιεί δε σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Αποδέκτη, εκτός εάν μια τέτοια κοινοποίηση επιβάλλεται εκ του νόμου ή από δικαστική απόφαση.

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Ο Αποδέκτης, κατ' εξαίρεση και διότι συμμετείχε στην δοκιμαστική λειτουργία της ιστοσελίδας, απαλλάσσεται από την καταβολή της εφάπαξ αμοιβής ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σύν ΦΠΑ, για την εγγραφή στις υπηρεσίες που παρέχει ο Πάροχος ( Kόστος εγγραφής).

Για κάθε «κλικ», δηλαδή επιλογή χρήστη επάνω σε προϊόν με τα στοιχεία του φαρμακείου του Αποδέκτη, δηλαδή κάθε φορά που χρήστης του διαδικτύου πατάει / επιλέγει (συνήθως με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού ή με αντίστοιχη ενέργεια από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή) προϊόν του Αποδέκτη, ο Αποδέκτης θα χρεώνεται με δεκαπέντε λεπτά του ευρώ (0,15 ευρώ). Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, αλλά αρκεί ο χρήστης να πατήσει «κλικ» επάνω στο προϊόν που φέρει τα στοιχεία του φαρμακείου του Αποδέκτη, ασχέτως εάν τελικά θα αγοράσει αυτό, ή από ποιο on line φαρμακείο τελικά θα το αγοράσει. Η ανωτέρω χρέωση ανά κλικ συμπεριλαμβάνει και τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Η καταβολή των ως άνω υπολογιζομένων χρεώσεων θα γίνεται μέσω του «Αποθέματος». Ο Αποδέκτης υποχρεούται να προκαταβάλλει ελάχιστο εναρκτήριο απόθεμα για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Πάροχος και περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση. Το ελάχιστον εναρκτήριο απόθεμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα πενήντα (50) ευρώ (εφεξής «Απόθεμα»)

 

Το Απόθεμα θα συνιστά τηρούμενο από τον Πάροχο λογαριασμό του Αποδέκτη, εκ του οποίου καθημερινά θα αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στις χρεώσεις που προκύπτουν από τα «κλικ» που ενεργούν οι χρήστες. Κάθε φορά που το Απόθεμα του Αποδέκτη φτάνει στο ποσόν των πενήντα (50) ευρώ, στο ποσόν των είκοσι (20) ευρώ και στο ποσόν των δέκα (10) ευρώ, ο Πάροχος θα ειδοποιεί με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) τον Αποδέκτη, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην ανανέωση του υπολοίπου του Αποθέματός του, εφόσον το επιθυμεί.

Ο τυχόν μηδενισμός του Αποθέματος του Αποδέκτη συνεπάγεται αυτοδίκαιη και αυτόματη προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας από την ιστοσελίδα του Παρόχου. Η μη ανανέωση του Αποθέματος από τον Αποδέκτη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών συνεπάγεται την οριστική διακοπή της υπηρεσίας, με αντίστοιχη οριστική διαγραφή του ηλεκτρονικού Φαρμακείου του Αποδέκτη από την ιστοσελίδα του Παρόχου.

Οι επιλογές (κλικ) των χρηστών στο ηλεκτρονικό φαρμακείο του Αποδέκτη καταγράφονται σε αρχεία (logs) του διακομιστή (server) του Παρόχου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία αναγνώρισης του χρήστη, ο χρόνος επιλογής (κλικ), το προϊόν που επιλέγεται και το ηλεκτρονικό φαρμακείο.

Όπως προαναφέρθηκε, η χρέωση του Παρόχου προς τον Αποδέκτη θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των επιλογών (κλικ) των χρηστών σε προϊόντα του ηλεκτρονικού φαρμακείου του Αποδέκτη.

Ειδικώς συμφωνείται ότι:

-εκ των επιλογών των χρηστών (κλικ) χρεώνεται ένα κλικ το λεπτό, εφόσον τα εντός του ενός λεπτού μεταγενέστερα του ενός κλικ γίνονται από τον ίδιο χρήστη, στο ίδιο ηλεκτρονικό φαρμακείο.

-εκ των επιλογών των χρηστών (κλικ) χρεώνεται ένα κλικ τη μία ώρα, εφόσον τα εντός της μίας ώρας μεταγενέστερα του ενός κλικ γίνονται από τον ίδιο χρήστη, στο ίδιο προϊόν, εντός του ιδίου ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ως «κλικ» για τον υπολογισμό της αμοιβής του Παρόχου θεωρούνται τα προερχόμενα αποκλειστικά από χρήστες, αποκλειομένων των κλικ από τον Πάροχο και λοιπών συμβαλλόμενων με αυτόν Αποδεκτών.

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται αμοιβαίως ως αποδεικτικό μέσο για την απόδειξη του αριθμού των επιλογών (κλικ) των χρηστών και του ύψους της αντίστοιχης αμοιβής του Παρόχου, την αποτύπωση από τον Πάροχο με κάθε πρόσφορο τρόπο της καταγραφής των αρχείων από τον διακομιστή αυτού, όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω.

Η Τιμολόγηση του Αποδέκτη, κατά τα ανωτέρω, θα γίνεται από τον Πάροχο με την έκδοση και ηλεκτρονική αποστολή στον Αποδέκτη του σχετικού φορολογικού παραστατικού ταυτόχρονα με την καταβολή του όποιου ποσού προς το Απόθεμα.

Επιστροφή ποσού από το Απόθεμα προς τον Αποδέκτη είναι δυνατή μόνον για τους περιοριστικά αναφερόμενους στην παρούσα σύμβαση λόγους.

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Η παρεχόμενη υπηρεσία από τον Πάροχο, όπως αυτή εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση, συμφωνείται ως αορίστου διάρκειας σε αντάλλαγμα της οποίας ο Αποδέκτης υποχρεούται στην καταβολή αμοιβής όπως αυτή αναλύεται ανωτέρω.

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα όπως, μετά την πάροδο εξαμήνου από την σύναψη της παρούσας, προβαίνει μονομερώς σε αναπροσαρμογές του ύψους των χρεώσεων εκάστου «κλικ». Οποιαδήποτε τροποποίηση στο ύψος της εκάστοτε αμοιβής γνωστοποιείται εγγράφως (με e-mail) στον Αποδέκτη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Ο δε Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα όπως:

α) αζημίως καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, κατά το άρθρο 7 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν Απόθεμα που διατηρεί δύναται να το χρησιμοποιήσει εξ ολοκλήρου με την μέχρι τότε ισχύουσα χρέωση ανά κλικ, εάν αυτή είναι μικρότερη της νέας οριζόμενης χρέωσης ανά «κλικ», ή,

β) εξαντλήσει το τυχόν Απόθεμά που διατηρεί (ή όπως αυτό τυχόν προσαυξηθεί, μέχρι και την προτεραία της ημερομηνίας ενεργοποίησης της νέας χρέωσης) με την έως τότε – δηλαδή προ της ενεργοποίησης της νέας χρέωσης - ισχύουσα χρέωση ανά «κλικ».

Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία του Παρόχου προς τον Αποδέκτη συμφωνείται να λογίζεται ως παρασχεθείσα ταυτοχρόνως με την καταβολή οποιουδήποτε ποσού από τον Αποδέκτη προς το Απόθεμα. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή ποσών μικρότερων των χιλίων (1.000) ευρώ από το Απόθεμα προς τον Αποδέκτη αποκλείεται, ακόμα και μετά την λύση ή λήξη καθ’ οιονδήποτε τρόπο της παρούσας σύμβασης, ρητώς δε ο Αποδέκτης παραιτείται δια της παρούσας από οποιαδήποτε σχετική αξίωσή του.

 

Ο Αποδέκτης ρητά δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν θα εκχωρήσει ούτε θα μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν μέρει, τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Παρόχου.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ:

Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόμενης υπηρεσίας υποχρεούται όπως απέχει:

-Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του καταναλωτή, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προβάλλει, τη διαθεσιμότητα και την προσφερόμενη τιμή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ μέρους του Αποδέκτη αποστολή στον Πάροχο για προβολή μέσω της ιστοσελίδας του, πληροφοριών για προϊόντα μεταχειρισμένα, προϊόντα bad stock, προϊόντα απομίμησης, προϊόντα με άγνωστη διαθεσιμότητα, εξαντλημένα, ή/και απαρχαιωμένα.

-Από την παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο περιεχόμενο και μορφή ώστε να δύναται προκληθεί κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτή υπό την έννοια της ουσιώδους στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς του.

-Από την εφαρμογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην εμπορική δραστηριότητα των υπολοίπων χρηστών της παρεχόμενης από τον Πάροχο υπηρεσίας.

-Από τη διενέργεια γενικώς πράξεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming, κλπ) καθώς και από την επεξεργασία (συλλογή, αποθήκευση, κλπ) προσωπικών δεδομένων που αφορούν στους χρήστες ή μέλη της ιστοσελίδας του Παρόχου, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

-Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε από το ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, το Π.Δ. 131/2003 και την ισχύουσα νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για τα εμπορικά σήματα και για τα προσωπικά δεδομένα.

Σε περίπτωση που γνωστοποιηθεί στον Πάροχο η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους, συμφωνείται ότι ο Πάροχος δικαιούται να διακόψει την παρεχόμενη προς τον Αποδέκτη υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, που περιέχει τους λόγους για τους οποίους λαμβάνει χώρα η διακοπή, γνωστοποιούμενη με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (αρκούντος του ηλεκτρονικού μηνύματος, δηλαδή e-mail), προσωρινά με ελάχιστη διάρκεια διακοπής το διάστημα των 24 ωρών και μέχρι τη συμμόρφωση του Αποδέκτη με τους όρους της παρούσης, με την επιφύλαξη της οριστικής και αζημίως για τον Πάροχο διαγραφής του Αποδέκτη από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας του, προϊόντων και φαρμακείων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του Αποδέκτη με τους όρους της παρούσας ή σε περίπτωση κατ’ επανάληψη παραβίασης τους. Ο δε Αποδέκτης παραιτείται ήδη δια του παρόντος από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης κατά του Παρόχου έχουσα ως βάση την κατά τα ανωτέρω προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της υπηρεσίας του Παρόχου προς τον Αποδέκτη. Στην περίπτωση αυτήν, τυχόν Απόθεμα που τηρείται στον λογαριασμό του Αποδέκτη μέχρι του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Παρόχου ως ποινική ρήτρα και εύλογη αποζημίωση, περαιτέρω αξιώσεων του Παρόχου μη αποκλειόμενων.

 

Σε περίπτωση δε έγερσης αξιώσεων ή απειλής έγερσης αξιώσεων κατά του Παρόχου, για βλάβη ή ζημία που προκλήθηκε σε χρήστη από ενέργεια ή παράλειψη του Αποδέκτη, ο Πάροχος δικαιούται όπως παρακρατεί, έως την αμετάκλητη έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, κάθε ποσόν που τυχόν διατηρεί ο Αποδέκτης στο Απόθεμα του και όπως συμψηφίζει αυτό με τυχόν ζημία (αποζημιώσεις, δικαστικά έξοδα, κλπ) που τυχόν υπέστη, υφίσταται ή θα υποστεί στο μέλλον ο ίδιος ο Πάροχος εκ των ως άνω αξιώσεων. Ο δε Αποδέκτης ρητώς παραιτείται δια της παρούσας κάθε δικαιώματος του περί αμφισβήτησης και κάθε ένστασής του κατά του ως άνω γινόμενου συμψηφισμού.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, ΚΛΠ:

O Αποδέκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην ιστοσελίδα του Παρόχου δύνανται να προβάλλονται αρνητικές ή θετικές αξιολογήσεις για προϊόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας (ηλεκτρονικού φαρμακείου) του, από οποιονδήποτε τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν και εγγεγραμμένο χρήστη – μέλος της ιστοσελίδας του Παρόχου.

Οι τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις θα προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Παρόχου, με την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης έχει λάβει γνώση του περιεχομένου τους προ δέκα (10) ημερών από την προβολή τους. Ο Αποδέκτης δύναται να απαντάει επί των αρνητικών αξιολογήσεων, ώστε να προβάλλονται στην ιστοσελίδα του Παρόχου και οι τυχόν παρατηρήσεις του επί αυτών.

Σε περίπτωση που ο Πάροχος γίνει κατ’ επανάληψη κοινωνός αρνητικών αξιολογήσεων για τον Αποδεκτή ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τη συμβατότητα των τιμών ή οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη αστοχία ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποδέκτη και προβάλλονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Παρόχου, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται το δικαίωμα του Παρόχου να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα Σύμβαση αρνούμενος προς τον Αποδέκτη τη συμφωνηθείσα με το παρόν υπηρεσία και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας της, φαρμακείων. Στην περίπτωση αυτήν, τυχόν Απόθεμα που τηρείται στον λογαριασμό του Αποδέκτη μέχρι του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Παρόχου ως ποινική ρήτρα και εύλογη αποζημίωση, περαιτέρω αξιώσεων του Παρόχου κατά του Αποδέκτη μη αποκλειομένων.

 

Ο Αποδέκτης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που δύναται να χειραγωγήσει, άμεσα ή έμμεσα, τις αξιολογήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Παρόχου, από την παροχή οικονομικής ή άλλης ανταμοιβής για την δημοσίευση ή απόσυρση αξιολόγησης, ιδίως δε να απέχει από τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπολογιστές εντός του φυσικού φαρμακείου του. Υποχρεούται δε να μην επιτρέπει τη δημοσίευση αξιολογήσεων του φυσικού φαρμακείου του (παρά μόνον του ηλεκτρονικού φαρμακείου), καθώς και να μην επιτρέπει τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπαλλήλους του, συνεργάτες του ή άτομα εν γένει σχετιζόμενα με αυτόν. Παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου παρέχει το δικαίωμα στον Πάροχο να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς τον Αποδέκτη υπηρεσίας ή να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα Σύμβαση.

Ρητά συμφωνείται ότι η δημοσίευση των τυχόν αρνητικών ή/και θετικών αξιολογήσεων και των τυχόν απαντήσεων – παρατηρήσεων του Αποδέκτη της Υπηρεσίας επί αυτών είναι δυνητική και εναπόκειται στην αποκλειστική και διακριτική ευχέρεια του Παρόχου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κατά την απόλυτη κρίση του αξιολογήσεις που έχουν δημοσιευθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ή από συγκεκριμένο χρήστη, εάν, κατά την δική του ανέλεγκτη κρίση, αμφιβάλλει για την αληθοφάνεια, την αλήθεια ή την αντικειμενικότητα αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 6:

Συμφωνείται ότι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των πληροφοριών του Αποδέκτη στη βάση δεδομένων του Παρόχου θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) φορά την ημέρα, αυτόματα. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για διαφορές στο περιεχόμενο που οφείλονται είτε σε τροποποιήσεις του Αποδέκτη που πραγματοποιήθηκαν μετά την ώρα της ενημέρωσης από τον Πάροχο, είτε σε αδυναμία ενημέρωσης του περιεχομένου οφειλόμενη σε βλάβη της λειτουργίας του εξοπλισμού του Αποδέκτη.

Σε περίπτωση οριστικής ή/και προσωρινής διαγραφής του Αποδέκτη από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ιστοσελίδας του Παρόχου, προϊόντων και επιχειρήσεων, ένεκα παράβασης των όρων της παρούσας, καθώς και στην περίπτωση ανάκλησης της παρεχόμενης με το παρόν ανάθεσης, τυχόν Απόθεμα που τηρείται στον λογαριασμό του Αποδέκτη μέχρι του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Παρόχου ως ποινική ρήτρα και εύλογη αποζημίωση, περαιτέρω αξιώσεων του Παρόχου μη αποκλειομένων.

 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου του Παρόχου, συμφωνείται ρητά ότι ο Πάροχος δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί ο Αποδέκτης εξ αιτίας του λόγου αυτού. Ο δε Αποδέκτης ρητώς και ανεκκλήτως παραιτείται δια της παρούσης από κάθε σχετική αξίωση κατά του Παρόχου, σε οποιαδήποτε νομική βάση και αν στηρίζεται η σχετική αξίωση. Ως προσωρινή λογίζεται η διακοπή που διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο τριών (3) μηνών.

Εφόσον η κατά τα άνω οφειλόμενη διακοπή ή δυσλειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, τότε ο Αποδέκτης δικαιούται μόνον, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει τη διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας και την επιστροφή τυχόν Αποθέματος του λογαριασμού του, αποκλειομένης κάθε άλλης αξίωσης. Ο δε Αποδέκτης ρητώς και ανεκκλήτως παραιτείται δια της παρούσης από κάθε άλλη τυχόν σχετική αξίωση κατά του Παρόχου, σε οποιαδήποτε νομική βάση και αν στηρίζεται η σχετική αξίωση.

Ο δικαιολογητικός λόγος του, κατά τα ανωτέρω, περιορισμού - αποκλεισμού της ευθύνης του Παρόχου έγκειται στο γεγονός ότι ο Πάροχος παρέχει απλώς μια μηχανή αναζήτησης και ταξινόμησης. Η ιστοσελίδα του Παρόχου λειτουργεί ως επιπρόσθετο κανάλι πρόσβασης στην ιστοσελίδα του Αποδέκτη, και όχι ως αφετηρία ή πηγή των προβαλλομένων προϊόντων.

Στην περίπτωση που η λειτουργία του δικτύου του Παρόχου εμφανίσει δυσλειτουργία, οφειλόμενη σε βλάβη της λειτουργίας του εξοπλισμού του Αποδέκτη με αποτέλεσμα τη μη ορθή εμφάνιση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, συμφωνείται ότι ο Πάροχος δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών του να ειδοποιήσει εγγράφως τον Αποδέκτη και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας, μέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης από τον Αποδέκτη. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος δεν φέρει ευθύνη για την αποκατάσταση της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας του Αποδέκτη.

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ :

Ο Πάροχος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Αποδέκτη με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) και μηνύματος τηλεομοιοτυπίας (φαξ). Η καταγγελία παράγει τα έννομα αποτελέσματά της εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της αποστολής της στον Αποδέκτη.

Η καταγγελία του Παρόχου παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την επομένη της αποστολής της στον Αποδέκτη, κατά τους ίδιους ως άνω τρόπους αποστολής, είτε εφ’όσον επιβάλλεται από το νόμο ή από απόφαση δικαστηρίου, είτε σε περίπτωση επανειλημμένης εκ μέρους του Αποδέκτη παραβίασης των όρων της παρούσας Σύμβασης.

O Αποδέκτης δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Πάροχο με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. Η καταγγελία παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας στον Πάροχο.

Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι την ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 8: - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και συναποδέχονται ότι η αστική ευθύνη του Παρόχου έναντι του Αποδέκτη, για ζημία ή βλάβη προκληθείσα από υπαιτιότητα (αμέλεια) του Παρόχου, περιορίζεται κατά το μέγιστο, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τόκων, στο διπλάσιο των συνολικών αμοιβών που ο Πάροχος έχει λάβει από τον Αποδέκτη κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας επέλευσης της ζημίας ή βλάβης του Αποδέκτη. Ο δε Αποδέκτης ρητώς και ανεκκλήτως παραιτείται δια της παρούσης για το υπερβάλλον τμήμα των τυχόν αξιώσεων αυτού, γεγενημένων ή και μελλοντικών, κατά του Παρόχου.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΚΛΠ:

Η παρούσα και τα τυχόν Παραρτήματά της αποτελούν την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστούν οποιαδήποτε μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία.

Για την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης όπως και για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από αυτήν, σε σχέση με αυτήν ή εξ αφορμής αυτής, συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεων εξ αδικοπραξίας, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά και εφαρμοστέο τυγχάνει το ελληνικό δίκαιο.