User login Select country

Πολιτική Απορρήτου
 

Ορισμοί: 

«Εταιρεία: Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «FEDRA IKE» και τον διακριτικό τίτλο «FEDRA.COM» η οποία έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί της οδού Θεανούς αρ. 15, με ΤΚ 11854, νομίμως καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 156982603000, κάτοχος του ΑΦΜ 801444680, υπαγομένη στην Α’ Δ.Ο.Υ. Αθήνας,  με e-mail επικοινωνίας: info@fedra.com  τηλ. επικοινωνίας  210-3006897. Όπου, στους παρόντες όρους χρήσης, αναφέρονται οι λέξεις «εμείς / μας / δικό μας» ή απλώς “FEDRA”, εννοούν την Εταιρεία, όπως και η εν γένει χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου (πχ: «Παρέχουμε….»).

«Ιστοσελίδα» ή «www.fedra.com»:  Η ιστοσελίδα που λειτουργεί στην διεύθυνση www.fedra.com. Πρόκειται για μηχανή αναζήτησης της Εταιρείας που λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιλαμβάνει και αφορά σε ορισμένα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση από ορισμένα φαρμακεία που διαθέτουν ηλεκτρονικό (on line) κατάστημα.

«Χρήστης» ή «Επισκέπτης» ή «Καταναλωτής»: Ο περιηγούμενος στην Ιστοσελίδα ή και ο επισκεπτόμενος αυτήν. Και οι τρεις (3) όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο εναλλακτικά και σημαίνουν το ίδιο περιεχόμενο. 

«Εγγεγραμμένος Χρήστης»:  Χρήστης που έχει παράσχει στην Ιστοσελίδα μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λογαριασμού e-mail) και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου ή έχει εγγραφεί στην Ιστοσελίδα μέσω εφαρμογών τρίτων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και έχει την δυνατότητα να σχολιάζει Προϊόντα ή και Φαρμακεία.

«Προϊόντα»: Τα προϊόντα που προκύπτουν από την αναζήτηση στην Ιστοσελίδα ή προβάλλονται κατά οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα.

«Φαρμακεία»: Τα φαρμακεία που έχουν συνδέσει το ηλεκτρονικό τους κατάστημα με την Ιστοσελίδα και των οποίων τα προϊόντα μπορούν να αναζητηθούν μέσω της Ιστοσελίδας.

«Νόμιμη χρήση της ιστοσελίδας»: Η νόμιμη χρήση της ιστοσελίδας ή η νόμιμη χρήση των παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της απλής περιήγησης στην Ιστοσελίδα ή/και την επισκόπηση αυτής, είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης που βρίσκονται εδώ, η πλήρης συμμόρφωση με αυτούς καθώς η συμμόρφωσή των Επισκεπτών κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την νομοθεσία που διέπει τις σχετικές συναλλαγές.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα.

«Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»:  Τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην κοινωνική του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

«Cookies»: Μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή του χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που κάθε φορά επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Περιγράφουν διάφορα στοιχεία του χρήστη. Η Πολιτική Χρήσης Cookies που εφαρμόζουμε βρίσκεται εδώ.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

«Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»:  Ο τρόπος, το εύρος, οι  προϋποθέσεις, τα όρια, το υποκείμενο και ο σκοπός επεξεργασίας από την Εταιρεία των προσωπικών στοιχείων των Χρηστών και Εγγεγραμμένων Χρηστών της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία μας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, κατά τον τρόπο και υπό τους όρους που ορίζονται στην παρούσα πολιτική προστασίας.

 «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω, η Εταιρεία  μας τυγχάνει Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στην Ιστοσελίδα.

«Εκτελών την επεξεργασία»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας, δηλαδή εν προκειμένω για λογαριασμό της Εταιρείας. 

 

 Γενικά

Η παρούσα πολιτική προστασίας στοχεύει στο να γνωστοποιήσει, με σαφήνεια, πληρότητα, ακρίβεια και κατά το δυνατόν συντομία, στους Χρήστες και Εγγεγραμμένους Χρήστες, τι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε, κατά την έννοια της ‘επεξεργασίας’, όπως ανωτέρω ορίζεται. Παροτρύνουμε σθεναρά τους Χρήστες να μελετήσουν προσεκτικά και να κατανοήσουν της παρούσα πολιτική προστασίας προτού περιηγηθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας.  Η περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας ή/και η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται και σημαίνει αυτοδικαίως την πλήρη αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας.  

Διευκρινίζουμε ότι η παρούσα πολιτικής προστασίας αφορά αποκλειστικά και μόνον στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας και διέπει την περιήγηση σε αυτήν. Σε καμία περίπτωση δεν αφορά στις ιστοσελίδες των Φαρμακείων, τυχόν διαφημιζομένων επιχειρήσεων και οποιουδήποτε εν γένει τρίτου προσώπου, σε σχέση με την Εταιρεία. Για τα δεδομένα που συλλέγουν τα τρίτα πρόσωπα, οφείλετε να ανατρέχετε στις σχετικές πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αυτά εφαρμόζουν και (ενδεχομένως) αναρτούν στις ιστοσελίδες τους.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η Ιστοσελίδα μας και η χρήση των υπηρεσιών της απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται:

Διάφορα:

Οι προσωπικές πληροφορίες, που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα ή καλείται ο Χρήστης να παράσχει κατά τα κατωτέρω, είναι οι απολύτως αναγκαίες, συναφείς και πρόσφορες, με στόχο: α) την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας πλοήγησης στον Χρήστη, β) την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και γ) την προστασία των υπολοίπων Χρηστών της Ιστοσελίδας.

Όταν ο Χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, συλλέγονται δεδομένα θέσης του, η διεύθυνση του διαδικτυακού πρωτοκόλλου του υπολογιστή του (Internet Protocol - IP address), o τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής από την οποία συνδέεται ο Χρήστης. Στην περίπτωση που η προσπέλαση της Ιστοσελίδας γίνεται μέσω κινητής συσκευής (κινητού, τάμπλετ) και ο Χρήστης έχει ενεργοποιήσει την αντίστοιχη ρύθμιση "υπηρεσιών τοποθεσίας - εντοπισμού θέσης", η Εταιρεία μας συλλέγει και τα στοιχεία γεωγραφικού μήκους και πλάτους της τοποθεσίας του.

Cookies:

Για την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας και των διαφόρων υπηρεσιών που αυτή παρέχει, τη μέτρηση της αποδοτικότητας της, την λήψη στατιστικών στοιχείων, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών, διαφημίσεων και περιεχομένου στον κάθε Χρήστη, συναφών με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα αυτού, η Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας χρησιμοποιεί  τα λεγόμενα «cookies».

Ο Χρήστης δύναται να επιτρέψει (ή να μην επιτρέψει) την εναπόθεση cookies στον υπολογιστή του, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ιστοσελίδας, που θα εμφανιστεί αυτοματοποιημένα αμέσως μόλις ο Χρήστης επισκεφτεί αυτήν. Εάν επιτρέψει την εναπόθεση cookies στον υπολογιστή του, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και περιήγησης στην Ιστοσελίδα και κατά την αλληλεπίδραση με ορισμένες λειτουργίες ή περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, θα αποδοθεί σε αυτόν ένα μοναδικό αναγνωριστικό ταυτότητας (ταυτότητα χρήστη) και θα τοποθετηθεί ένα αντίστοιχο αναγνωριστικό cookie στον υπολογιστή του. Το cookie αυτό ταυτοποιεί ότι πρόκειται για τον ίδιο Χρήστη, κάθε φορά που αυτός ή αυτή επισκέπτεται την Ιστοσελίδα μας. Αυτή είναι και η μόνη ταυτοποίηση που γίνεται μέσω των cookies.

Σε περίπτωση μη παροχής της σχετικής συγκατάθεσης από τον Χρήση και κατά συνέπεια μη απόδοσης στον Χρήστη ανάλογης «ταυτότητας χρήστη», οι προσφερόμενες στον Χρήστη δυνατότητες περιήγησης και χρήσης της Ιστοσελίδας θα είναι περιορισμένες. Ο Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να εξαιρεθεί από την χρήση cookies και να ζητήσει τη διαγραφή του εν λόγω αναγνωριστικού για το μέλλον.

Εγγεγραμμένοι Χρήστες

Προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν στην περίπτωση που κάποιος Χρήστης επιθυμεί να δημιουργήσει λογαριασμό μέλους, ώστε να καταστεί «Εγγεγραμμένος Χρήστης». Με  την ανωτέρω εγγραφή, ο (Εγγεγραμμένος) Χρήστης έχει την δυνατότητα να σχολιάζει Προϊόντα ή και Φαρμακεία. Επίσης, λαμβάνει ενημερωτικά και προωθητικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), δύναται να διατηρεί λίστα επιθυμητών Προϊόντων, δύναται να λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με νέα προϊόντα, λειτουργίες και υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, κλπ.

Σημειώνεται ότι οι πρακτικές εφαρμογές της Ιστοσελίδας ενδέχεται κατά διαστήματα να είναι προστατευτικότερες για τα δικαιώματα του Χρήστη. Δηλαδή, ενδέχεται να ζητείται η ρητή συγκατάθεσή του σε περισσότερα από τα αναφερόμενα στην παρούσα πολιτική προστασίας στάδια ή/και περιπτώσεις.

Προκειμένου ο Χρήστης να λαμβάνει ενημερωτικά ή/και διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ιστοσελίδα, οφείλει να δώσει ειδικώς για το θέμα αυτό την ρητή συγκατάθεσή του, δηλώνοντας την διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και επιβεβαιώνοντας κατόπιν, από την διεύθυνση αυτήν, την σχετική επιλογή του.  Εφαρμόζουμε αυτήν την πολιτική για την πληρέστερη και εκτενέστερη προστασία των δικαιωμάτων του Χρήστη και προκειμένου να είμαστε σε αρμονία με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε μήνυμα που θα λαμβάνει ο Χρήστης κατά τα ανωτέρω, υπάρχει η εμφανής επιλογή της άμεσης απενεργοποίησης της αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τον Χρήστη αυτών (unsubscribe - απεγγραφή). Αντίστοιχη επιλογή υπάρχει και στην Ιστοσελίδα, με τη χρήση των στοιχείων πρόσβασης του Εγγεγραμμένου Χρήστη.

Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους ζητούνται από τον Χρήστη η καταχώριση του ονόματος και του επωνύμου του, της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail address), ενός ονόματος χρήστη (username) και ενός κωδικού πρόσβασης στην υπηρεσία (password).  Κατ’ επιλογή του, ο Χρήστης εφόσον το επιθυμεί, δύναται να δημιουργήσει έναν πιο προσωποποιημένο και λεπτομερειακό λογαριασμό, καταχωρίζοντας το φύλο του, την διεύθυνση διαμονής του, την ημερομηνία γέννησής του. Δύναται επίσης να αναρτήσει φωτογραφία του στο προφίλ του λογαριασμού του. Επιπλέον,  σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να προβεί σε αξιολόγηση προϊόντος ή Φαρμακείου, θα ζητηθεί ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την επαλήθευση της ταυτότητάς του. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού μέλους μέσω μιας από τις συνεργαζόμενες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Η Εταιρεία μας, μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης θα λαμβάνει το όνομα και επώνυμο του Χρήστη και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail). Κατόπιν λήψης της σχετικής συγκατάθεσης του Χρήστη, η αντίστοιχη εφαρμογή δύναται να λαμβάνει και να αποστέλλει στην Ιστοσελίδα περισσότερες πληροφορίες του Χρήστη, για τις οποίες ο Χρήστης έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση. Η παρούσα πολιτική προστασίας εφαρμόζεται και σε ο,τι αφορά στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει η Ιστοσελίδα μέσω εφαρμογών όπως οι ανωτέρω. 

Τέλος, προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται από τη Εταιρεία και στην περίπτωση που ο Χρήστης κάνει χρήση των διάφορων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, όπως προτιμήσεις που έχει για προϊόντα, κλπ. Η Εταιρεία παρέχει τις κατάλληλες επιλογές στις ρυθμίσεις του λογαριασμού του Εγγεγραμμένου Μέλους, προκειμένου αυτός/ή να διαχειρίζεται τα δημόσια διαθέσιμα προσωπικά δεδομένα του και να ορίζει τις προτιμήσεις δημόσιας γνωστοποίησής τους.  

Η Εταιρεία σέβεται απόλυτα τις επιλογές του Χρήστη αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα του που ο ίδιος επιλέγει να κοινοποιεί και να καθιστά δημόσια διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα και το ίδιο αναφορικά με όσα εξ αυτών ο Χρήστης επιλέγει να μην καθιστά δημόσια. Η Εταιρεία δεν επεμβαίνει με κανένα τρόπο στις επιλογές του Χρήστη, παρά μόνον εάν της ζητηθεί στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται στους Χρήστες ή προς συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή της. Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, κατά τους ορισμούς του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού και της εσωτερικής νομοθεσίας της Ελλάδας, ακολουθεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει. Καταβάλλει δε συστηματική προσπάθεια όπως τα συστήματα και οι εφαρμογές της εναρμονίζονται με τις εκάστοτε εξελίξεις στο δίκαιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προς την πληρέστερη εξασφάλιση των δικαιωμάτων των Χρηστών, στο πλαίσιο της νόμιμης συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών.

Οι λόγοι που επιτρέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων: 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών γίνεται επί τη βάσει ενός ή και περισσότερων από τους παρακάτω λόγους:

α) Συγκατάθεση που έχει ήδη δοθεί από τους Χρήστες.

β) Προς εκπλήρωση των συμβατικών όρων και υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους Χρήστες, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας.

γ) Προς εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης της Εταιρείας.

δ) Προς επιδίωξη του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας να διαφυλάσσει, βελτιώνει και προάγει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

Στην κατηγορία αυτή, συμπεριλαμβάνεται: Η ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών της Ιστοσελίδας και επικοινωνία μαζί τους για διαφημιστικούς λόγους ή για λόγους που αφορούν στην Ιστοσελίδα, η παροχή, εξατομίκευση και βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών από την Ιστοσελίδα, η επιλογή και εξειδίκευση του περιεχομένου που προσφέρεται ή προβάλλεται στους Χρήστες (συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών μηνυμάτων), ώστε αυτό να είναι συναφές με τις αντίστοιχες προτιμήσεις και ενδιαφέροντά τους, η ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων, προτιμήσεων των Χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της Ιστοσελίδας, η ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας από τεχνικής άποψης και λόγοι ασφαλείας των συστημάτων της (server, data base, δικτύου κ.α ), η κατανόηση και ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας από τους Χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασής τους με εφαρμογές, διαφημίσεις, προϊόντα και λειτουργίες που καθίστανται διαθέσιμα ή συνδέονται ή προσφέρονται μέσω της Υπηρεσίας και η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, για διενέργεια ερευνών, για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

ε)  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών και Εγγεγραμμένων Χρηστών κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου στο οποίο αυτά αφορούν.  Η χρήση αυτή γίνεται για λόγους ανάλυσης, για στατιστικούς, διαφημιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Η Εταιρεία δύναται να γνωστοποιεί αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε τρίτα πρόσωπα, π.χ. εταιρείες ερευνών, αναλύσεων, πλατφόρμες στατιστικών και online διαφήμισης, συνεργαζόμενα Φαρμακεία και κατασκευαστές ή/και παρασκευαστές προϊόντων, για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

στ) Για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, βάσει της ειδικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Διάρκεια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Η διάρκεια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται καθορίζεται από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση ή ζητηθεί η διαγραφή τους, εάν αυτό συμβεί νωρίτερα. Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται η συνέχιση της διατήρησής τους, παρά το αίτημα του Χρήστη για διαγραφή αυτών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τον κατά το δυνατό περιορισμό της επεξεργασίας.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων & τρίτα πρόσωπα σχετιζόμενα με την επεξεργασία:

Η Εταιρεία μας έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο ασφάλειας έναντι σχεδόν παντός κινδύνου προσβολής, υφαρπαγής, απώλειας, καταστροφής, διαγραφής,  μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, αλλοίωσης ή καταστροφής των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών.

Όταν η επεξεργασία πρόκειται να διενεργηθεί για λογαριασμό της Εταιρείας μας από τρίτο/α πρόσωπο/α (εκτελούντα την επεξεργασία), υποσχόμαστε και εγγυόμαστε στον Χρήστη ότι και τα πρόσωπα αυτά εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των δικαιωμάτων του Χρήστη και η ακεραιότητα των δεδομένων του. Αυτό επιτυγχάνεται  με την προσεκτική επιλογή των συνεργατών μας, με τον διαρκή έλεγχο των συστημάτων και μέτρων προστασίας και ασφάλειας αυτών, με την ύπαρξη και διατήρηση των σχετικών κάθε φορά πιστοποιήσεων και με την σύναψη των σχετικών συμβάσεων που δεσμεύουν σχετικώς τους συνεργάτες – προμηθευτές – υπεργολάβους μας.

 Ενδεικτικά, στους τρίτους - εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας συγκαταλέγονται εταιρείες, που παρέχουν φιλοξενία στους διακομιστές (servers) στους οποίους φυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα και τα εν γένει δεδομένα, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης των συστημάτων και των υποδομών μας, διαδικτυακές πλατφόρμες προγραμματισμού διαφημιστικών εκστρατειών και διαφημιστικές εταιρείες για την παροχή άλλων διαφημιστικών υπηρεσιών, εταιρείες που πραγματοποιούν διάφορες γενικές έρευνες, αναλύσεις και μετρήσεις στους διαδικτυακούς τόπους. Τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα μπορεί να είναι εγκατεστημένα σε άλλη χώρα εντός της Ε.Ε. Σε περίπτωση που τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε,. η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η μεταφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου και ειδικότερα ότι εφαρμόζονται κατάλληλα συμβατικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών δεν αποκαλύπτονται και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους και δεν αποτελούν καθ’οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Διευκρινίζεται ότι στο ανωτέρω δεν συγκαταλέγεται το περιεχόμενο και τα δεδομένα που ο Χρήστης επιλέγει αυτοβούλως να καθιστά δημοσίως διαθέσιμα σε ευρύ κοινό μέσω της Ιστοσελίδας ή επιλέγει να γνωστοποιεί σε ευρύ αριθμό προσώπων, μέσω των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης  και μέσω τρίτων, εν γένει, εφαρμογών.

Ενημέρωση για τα Δικαιώματα των Χρηστών και για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών:

Η Εταιρεία μας έχει θέσει σε εφαρμογή τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων του Χρήστη, βάσει του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, ως εξής:  

-Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης: Μετά από σχετικό αίτημα του Χρήστη, του παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από την Εταιρεία, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους λόγους που καθιστούν θεμιτή και νόμιμη την επεξεργασία τους, την περίοδο διατήρησης των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων (Data Protection Officer - DPO).

-Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρεία παρέχει στους Εγγεγραμμένους Χρήστες της Ιστοσελίδας τη δυνατότητα να διορθώσουν ή και να επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική ενότητα “Profile”της Ιστοσελίδας.

-Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρεία παρέχει περαιτέρω στους Εγγεγραμμένους Χρήστες της Ιστοσελίδας τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε ορισμένα ή και όλα τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες που εισήγαγαν για την εγγραφή τους, καθώς και να διαγράψουν πλήρως τον λογαριασμό τους επισκεπτόμενοι τη σχετική ενότητα της υπηρεσίας “ρυθμίσεις λογαριασμού” ή/και να ζητήσουν τη διαγραφή εκείνων των κατηγοριών δεδομένων που συλλέγονται αυτόματα με τεχνικές μεθόδους (ταυτότητα χρήστη, διεύθυνση IP του ιστορικού κίνησής του στην Ιστοσελίδα και των log files), υπό την επιφύλαξη υποχρέωσης διακράτησης των εν λόγω δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βάσει (τυχόν) υποχρέωσης συμμόρφωσής της Εταιρείας με νόμιμες υποχρεώσεις και διατυπώσεις στις οποίες τυχόν υπόκειται.

-Δικαίωμα ανάκλησης της δοθείσης συγκατάθεσης: Ο Χρήστης δύναται οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στο μέλλον. Η τυχόν ανάκληση δεν έχει αναδρομική ισχύ και η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων διατηρείται έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσης. 

-Δικαίωμα περιορισμού και προβολής αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων: Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματα για το μέλλον, εάν θεωρεί ότι τα δεδομένα του είναι ανακριβή ή ότι υπόκεινται σε μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή εάν παρά την λήξη του λόγου που επιτρέπει την επεξεργασία, ο Χρήστης εναντιώνεται στη διαγραφή τους, για την υποστήριξη εννόμου αξίωσής του. Μπορεί επίσης να προβάλλει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο μέλλον, εάν η επεξεργασία γίνεται επί τη βάσει ενός εκ των λόγων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

-Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων: Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε μια απόφαση, που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση αυτή θα είχε νομικές επιπτώσεις για αυτόν ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις. Η Εταιρεία θα συνεργαστεί και θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή που θα ζητηθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), στην οποία κάθε χρήστης δικαιούται να προσφύγει για θέματα που τον αφορούν και σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.

Για κάθε επικοινωνία με την Εταιρεία, ο Χρήστης μπορεί επιλέξει έναν ή περισσοτέρους από τους ακολούθους τρόπους:

Με επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση μας: Θεανούς αρ. 15, με ΤΚ 11854.

Με με e-mail στο: info@fedra.com

Καλώντας στο τηλ/νο:   210-3006897.

Με e-mail προς τον του Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  (Data Protection Officer - DPO) της εταιρείας: dpo@fedra.com  

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites & ευθύνη μετάβασης σε αυτά: 

 

Ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites). Οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι – ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από την Εταιρεία μας, άμεσα ή έμμεσα. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμμία περίπτωση για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, ούτε για την εκ μέρους τους επεξεργασία (νόμιμη ή παράνομη) των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών τους, ούτε για την δική τους πολιτική και πρακτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η μετάβαση σε άλλες σελίδες παραμένει αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, όπως και δική του/της ευθύνη παραμένει ο έλεγχος και η κατανόηση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της τρίτης ιστοσελίδας στην οποία μεταβαίνει ο Χρήστης.  

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & εφαρμογές τρίτων

Στην Ιστοσελίδα υφίστανται ενσωματωμένα plugin  μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογών τρίτων μερών για την προώθηση της Ιστοσελίδας και για λόγους βελτίωσης της λειτουργικότητάς της. Εφόσον ο Χρήστης επιλέξει να αλληλοεπιδράσει με τέτοιες plugin εφαρμογές (πχ πατώντας “like”) , αναλόγως του είδους της εφαρμογής - σύνδεσης, ενδέχεται η δραστηριότητα του Χρήστη στο Ιστοσελίδα να εμφανίζεται στο ανάλογο προφίλ του στην σχετική εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης και να γνωστοποιηθεί σε ευρύτερο κύκλο προσώπων, αναλόγως των ρυθμίσεων του προφίλ του και του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής/ μέσου κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.

Πριν ο Χρήστης συνδεθεί σε εφαρμογή τρίτου μέρους, θα ενημερωθεί σχετικά με ποια δεδομένα θα γνωστοποιηθούν σε ευρύτερο κοινό ή θα είναι προσβάσιμα στην εν λόγω εφαρμογή τρίτων. Για περισσότερα σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων του λογαριασμού του Χρήστη σε περίπτωση χρήσης plugin υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Χρήστης πρέπει να απευθυνθεί και να διαβάσει τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & αρμόδια δικαστήρια:

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της Ιστοσελίδας διέπεται από την παρούσα πολιτική προστασίας, καθώς και στις σχετικές διατάξεις Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ισχύ. Εφαρμοστέο τυγχάνει, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό δίκαιο. Η Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια όπως προβαίνει σε τροποποιήσεις των όρων της παρούσας πολιτικής, εντός του πλαισίου που ορίζει η αναγκαστικού δικαίου νομοθεσία, κατόπιν ενημέρωσης των Εγγεγραμμένων Χρηστών. Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας πολιτικής και την συναίνεση του Χρήστη για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτού, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας. 

Για κάθε διαφορά που προκύψει από την χρήση της Ιστοσελίδας, την επεξεργασία των προσωπικών ή άλλων δεδομένων του Χρήστη, και για οποιαδήποτε εν γένει αξίωση, είτε συμβατική, είτε αδικοπρακτική είτε άλλη, σχετιζόμενη ή μη με την Ιστοσελίδα ή /και τις εργασίες της Εταιρείας,  εξ αφορμής (ή μη) ή εξ αιτίας (ή μη) της Ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι μόνον τα Δικαστήρια του Πειραιά.