User login Select country
Welcome 2022. Ανακάλυψε τις μεγαλύτερες προσφορές
Η Νο1 μηχανή σύγκρισης τιμών αποκλειστικά για health & cosmetics

Ιστοχώρος – Γενικές Πληροφορίες

Ο ιστοχώρος Fedra.com αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας με την επωνυμία «FEDRA IKE» και τον διακριτικό τίτλο «FEDRA.COM»

Ορισμοί: 

«Εταιρεία: Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «FEDRA IKE» και τον διακριτικό τίτλο «FEDRA.COM» η οποία έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί της οδού Θεανούς αρ. 15, με ΤΚ 11854, νομίμως καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 156982603000, κάτοχος του ΑΦΜ 801444680, υπαγομένη στην Α’ Δ.Ο.Υ. Αθήνας,  με e-mail επικοινωνίας: info@fedra.com  τηλ. επικοινωνίας  210-3006897. Όπου, στους παρόντες όρους χρήσης, αναφέρονται οι λέξεις «εμείς / μας / δικό μας» ή απλώς “FEDRA”, εννοούν την Εταιρεία, όπως και η εν γένει χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου (πχ: «Παρέχουμε….»).

«Ιστοσελίδα» ή «Fedra.com»:  Η ιστοσελίδα που λειτουργεί στην διεύθυνση www.fedra.com. Πρόκειται για μηχανή αναζήτησης της Εταιρείας που λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιλαμβάνει και αφορά σε ορισμένα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση από ορισμένα φαρμακεία που διαθέτουν ηλεκτρονικό (on line) κατάστημα.

«Χρήστης» ή «Επισκέπτης» ή «Καταναλωτής»: Ο περιηγούμενος στην Ιστοσελίδα ή και ο επισκεπτόμενος σε αυτήν. Και οι τρεις (3) όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο εναλλακτικά και σημαίνουν το ίδιο περιεχόμενο. 

«Εγγεγραμμένος Χρήστης»:  Χρήστης που έχει παράσχει στην Ιστοσελίδα μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λογαριασμού e-mail) και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου ή έχει εγγραφεί στην Ιστοσελίδα μέσω εφαρμογών τρίτων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και έχει την δυνατότητα να σχολιάζει Προϊόντα ή και Φαρμακεία.

«Προϊόντα»: Τα προϊόντα που προκύπτουν από την αναζήτηση στην Ιστοσελίδα ή προβάλλονται κατά οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα.

«Φαρμακεία»: Τα φαρμακεία που έχουν συνδέσει το ηλεκτρονικό τους κατάστημα με την Ιστοσελίδα και των οποίων τα προϊόντα μπορούν να αναζητηθούν μέσω της Ιστοσελίδας.

«Νόμιμη χρήση της ιστοσελίδας»: Η νόμιμη χρήση της ιστοσελίδας ή η νόμιμη χρήση των παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της απλής περιήγησης στην Ιστοσελίδα ή/και την επισκόπηση αυτής, είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η πλήρης συμμόρφωση με αυτούς καθώς η συμμόρφωσή των Επισκεπτών κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την νομοθεσία που διέπει τις σχετικές συναλλαγές.

Προοίμιο:

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τη σχέση της Fedra με τους Χρήστες της Ιστοσελίδας Fedra.com καθ’ολη την περιήγηση και χρήση του συνόλου ή μέρους των σελίδων, εφαρμογών και ενοτήτων αυτής. Ο Επισκέπτης καλείται να διαβάσει, τουλάχιστον μια φορά, πολύ προσεκτικά, με την ίδια προσοχή που θα διάβαζε ένα έντυπο συμβόλαιο, πριν την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα, τους παρόντες όρους και, εφόσον τους αποδέχεται, να προβεί σε επίσκεψη – περιήγηση στις σελίδες, ενότητες και εν γένει υπηρεσίες του Fedra.com. 

Ο δικός μας ρόλος και η δική μας ευθύνη:   

Οι πληροφορίες που αφορούν στα Προϊόντα παρέχονται από τα Φαρμακεία σε εμάς αυτοματοποιημένα και προβάλλονται στην Ιστοσελίδα μας, χωρίς δική μας μεσολάβηση και χωρίς δικό μας προηγούμενο έλεγχο. Επίσης, δεν έχουμε την δυνατότητα να επέμβουμε εμείς στις ιστοσελίδες των Φαρμακείων και να διορθώσουμε τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ της δικής μας Ιστοσελίδας και της ιστοσελίδας ενός Φαρμακείου, ακόμα και προφανείς, όπως αναντιστοιχία τιμής, χαρακτηριστικών όπως μεγέθους, ονομασίας προϊόντος, κλπ. 

Σε περίπτωση όμως που εντοπίσουμε τέτοια αναντιστοιχία, ενημερώνουμε άμεσα το Φαρμακείο και ζητούμε την άμεση διόρθωση. Ωστόσο, η διόρθωση του σφάλματος καθώς και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την διόρθωση αυτήν είναι αποκλειστικά θέμα και ευθύνη του Φαρμακείου. Σε περιπτώσεις συστηματικής αναντιστοιχίας ή/ και σφαλμάτων λαμβάνουμε μέτρα που μπορεί να φθάσουν μέχρι και την διακοπή της συνεργασίας μας με το συγκεκριμένο Φαρμακείο. 

To Fedra.com δεν συμμετέχει στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ Καταναλωτή και Φαρμακείου. Αποκλειστικώς υπεύθυνο για κάθε θέμα σχετικά με την παραγγελία σας και γενικά για την τήρηση των διατάξεων σχετικά με την εξ αποστάσεως πώληση και αγορά είναι το εκάστοτε Φαρμακείο. Ο αντι-συμβαλλόμενός σας (πωλητής) είναι το εκάστοτε Φαρμακείο, και σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα μας ή η Εταιρεία μας. Για την προβολή και χρήση της μηχανής αναζήτησης που λειτουργεί στην Ιστοσελίδα μας δεν μας καταβάλλετε κανένα αντίτιμο, σας διατίθεται δωρεάν.

Επιπλέον, η Εταιρεία μας, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αποτελέσματα αναζήτησης μέσω της Ιστοσελίδας μας να είναι ορθά και ακριβή, δεν δύναται να εγγυηθεί την πλήρη, ορθή και ακριβή κατηγοριοποίηση των τιμών και λοιπών χαρακτηριστικών εκάστου Προϊόντος που διατίθεται από τα Φαρμακεία και δεν αναλαμβάνει σχετική ευθύνη. Ο Καταναλωτής οφείλει να εκλαμβάνει τα αποτελέσματα της αναζήτησης ως ενδείξεις μόνον και όχι ως βέβαια περιστατικά, η δε αναζήτηση του καταλλήλου προϊόντος (φθηνότερου, κλπ) είναι αποκλειστικά ευθύνη του Καταναλωτή. Λόγοι πιθανών σφαλμάτων στην κατηγοριοποίηση είναι ενδεικτικά οι εξής:

α) Αποστολή εσφαλμένων στοιχείων από τα Φαρμακεία.

β) Ανανέωση των τιμών των Φαρμακείων χωρίς ταυτόχρονη ενημέρωση και των τιμών που αποστέλλονται στην Ιστοσελίδα.

γ) Μη αποστολή στοιχείων από ορισμένα Φαρμακεία.

δ) Τεχνικοί λόγοι που σχετίζονται είτε με το Φαρμακείο είτε με την Ιστοσελίδα μας. 

ε) Διάφορες άλλες αιτίες. 

Η Εταιρεία παρέχει τον διαδικτυακό χώρο και την αναγκαία τεχνολογική υποδομή για την έρευνα, ενημέρωση, σύγκριση τιμών προϊόντων των συνεργαζόμενων Φαρμακείων, που έχουν καταχωρισθεί στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία ως κατασκευάστρια και ιδιοκτήτρια της Ιστοσελίδας και των λειτουργιών και δυνατοτήτων, που παρέχει, επ’ ουδενί αποκτά την ιδιότητα του πωλητή και δεν συμμετέχει καθοιονδήποτε τρόπο στη συναλλαγή οικονομική ή άλλη μεταξύ του Επισκέπτη, που θα αποφασίσει να αγοράσει κάποιο προϊόν και του Φαρμακείου, που το διαθέτει.

Κατ' αναλογία των ανωτέρω, η κατάσταση του κάθε προϊόντος, τα χαρακτηριστικά του κλπ καθώς και η τήρηση των διατάξεων των νόμων και των κανονισμών, που διέπουν τη σύννομη διάθεση και κυκλοφορία του (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων, που συνδέονται με τη σύναψη της σύμβασης από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα) είναι ευθύνη του Φαρμακείου που το πωλεί / διαθέτει.

Η Εταιρεία δε μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των καταχωριμένων ειδών, τη δυνατότητα των Φαρμακείων να τα διαθέσουν ή την δυνατότητά τους να τα διαθέσουν στον χρόνο που υπόσχονται ή τη συμμόρφωσή τους προς άλλες γενικές ή ειδικότερες υποχρεώσεις τους. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, αναζήτησης και ενημέρωσης των Χρηστών για το προϊόν του ενδιαφέροντός τους, ολοκληρώνεται (εξαντλείται) ο ρόλος της Εταιρείας μας. Εφόσον ο Επισκέπτης / Χρήστης επιθυμεί να προβεί σε αγορά προϊόντος, ανακατευθύνεται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού Φαρμακείου και από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά η συμπεριφορά του και η συναλλαγή του διέπεται από τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων και ασφάλειας συναλλαγών του εκάστοτε Φαρμακείου.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα, την ασφάλεια, την υγιεινή και τα εν γένει χαρακτηριστικά των προϊόντων των Φαρμακείων για συγκεκριμένο σκοπό. Πέραν της προβολής -κατόπιν αναζήτησης από τους Επισκέπτες / Χρήστες- των επιλογών και αποτελεσμάτων με βάση τα κριτήρια αναζήτησης, σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

Οι Χρήστες ανακατευθύνονται στους διαδικτυακούς τόπους των ηλεκτρονικών Φαρμακείων ή/και προβαίνουν σε συναλλαγή, για τυχόν Προϊόντα τα οποία αναζητούν, με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Επιπλέον, οι Επισκέπτες  της Ιστοσελίδας, οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα εξής:

- Οι επιλογές ειδών και προϊόντων, που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Ιστοσελίδας μας, δεν αποτελούν εξαντλητική παρουσίαση όλων των προϊόντων που διατίθενται στο διαδίκτυο ή/και στη συμβατική αγορά, παρά μόνον αυτών των προϊόντων που διατίθενται από τα ηλεκτρονικά Φαρμακεία με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία μας. Η λίστα με τα φαρμακεία αυτά βρίσκεται εδώ.

-Στην Ιστοσελίδα μας καταχωρούνται ηλεκτρονικά Φαρμακεία που πραγματοποιούν συναλλαγές (αποστολές προϊόντων) στην Ελλάδα. Τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και εν γένει οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, πληροφορίες εγγύησης, τιμής και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων, ΦΠΑ, εξόδων αποστολής κλπ.) των προϊόντων είναι σύντομες και αναδημοσιεύονται αυτούσιες όπως παρέχονται από τα Φαρμακεία, που πωλούν να αντίστοιχα είδη.

Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι αλλαγές των πληροφοριών αυτών να γίνεται σε σταθερή και τακτική βάση, η Εταιρεία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία λαθών ή/και καθυστερήσεων στην ενημέρωση των χαρακτηριστικών, τιμών κλπ. των προϊόντων από τις προαναφερόμενες εξωτερικές πηγές (ήτοι τα συμμετέχοντα Φαρμακεία, τα οποία είναι υπεύθυνα και οφείλουν να συμμορφώνονται με την προαναφερόμενη περιοδικότητα ανανέωσης των πληροφοριών). Συνεπώς δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία, ούτε φέρουμε απολύτως καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών.

Η περιγραφή των προϊόντων είναι συνοπτική και οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να επισκέπτονται (ανακατευθύνονται προς) την αντίστοιχη σελίδα του ηλεκτρονικού Φαρμακείου, προκειμένου να ενημερωθούν εκτενέστερα και ακριβέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, που αναζητούν να αγοράσουν, δεδομένου, ότι το εκάστοτε Φαρμακείο είναι εν τέλει αρμόδιο αλλά και υπεύθυνο για την αληθή, ακριβή και έγκυρη περιγραφή των υπ' αυτού διατιθέμενων ειδών.

Εφόσον ο Χρήστης διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την συνήθη αξία πώλησής του, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια, καλείται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία  (τηλ: 210 3006897, email: info@fedra.com) ή με το Φαρμακείο, που διαθέτει το προϊόν.

Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε οικονομική ζημία ή ηθική βλάβη, διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές, τυχαίες ή μη, συνεπεία ενεργειών και επιλογών των Επισκεπτών της, που προέρχονται από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που μεταξύ των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας και των καταχωρισμένων Φαρμακείων δημιουργηθεί κάποια διαφωνία ή/και αντιδικία, η Εταιρεία δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ. των ανωτέρω προσώπων.

Εάν παρ' όλα αυτά απαιτηθεί η συμμετοχή της Εταιρείας στην σχετική εξώδικη ή δικαστική διαδικασία, η καταβολή όλων των εξόδων και των δαπανών αυτής, συμπεριλαμβανομένων και εύλογων αμοιβών στους δικηγόρους που θα την εκπροσωπήσουν σε μια τέτοια διαφορά, βαρύνει τον Χρήστη, ο οποίος προκάλεσε την συμμετοχή της Εταιρείας στην διαδικασία επίλυσης της διαφοράς.

Ακόμα, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα και όλες οι παράμετροι και λειτουργίες αυτής θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Ιστοσελίδα τίθεται στη διάθεσή των Επισκεπτών ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site δεν περιέχουν ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή κακόβουλα λογισμικά, παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή τέτοιου ενδεχομένου.

Επιπλέον, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού ή λογισμικού που χρησιμοποιεί και επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της Ιστοσελίδας, δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την Ιστοσελίδα μη διαθέσιμη. 

 

Η ευθύνη του Φαρμακείου

Για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα 4 των παρόντων όρων χρήσης, είναι αναγκαίο, ως Καταναλωτής, να επιβεβαιώνετε με προσοχή όλα τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων και να ενημερώνεστε για τους πλήρεις όρους συναλλαγής (κόστος Προϊόντος, κόστος αποστολής, χρόνος παράδοσης, χαρακτηριστικά του, κλπ.) από το ίδιο το Φαρμακείο (και όχι από την δική μας Ιστοσελίδα, η οποία είναι μόνον μηχανή αναζήτησης) πριν την ολοκλήρωση της κάθε αγοράς σας. Όλα τα αναφερόμενα στην δική μας Ιστοσελίδα οφείλετε να τα εκλαμβάνετε ως ενδείξεις μόνον (τιμές, χαρακτηριστικά, κλπ.), και όχι ως επιβεβαιωμένα ή εγγυημένα χαρακτηριστικά. Ο έλεγχος των ανωτέρω παραμέτρων απαιτεί εκ μέρους σας χρόνο, συγκέντρωση και προσοχή, τα οποία συχνά δεν συνάδουν με την ταχύτητα και την ευκολία των on line αγορών.

Ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη:

Το Fedra.com παρέχει στους Εγγεγραμμένους Χρήστες του ορισμένες επιπρόσθετες λειτουργίες που διευκολύνουν την αναζήτηση των προϊόντων (όπως ειδοποίηση ελάχιστη τιμής, λίστα επιθυμιών, αιτήματα προσφοράς, κλπ.). Η εγγραφή στο Fedra.com προϋποθέτει την κατοχή από τον Επισκέπτη μιας έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λογαριασμού e-mail) και κινητού τηλεφώνου. Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιοποιούνται, αλλά χρησιμοποιούνται για την κατά το δυνατόν επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών. Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής μέσω εφαρμογών τρίτων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, ως Καταναλωτής οφείλετε να επιβεβαιώνετε με προσοχή  όλα τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων και να ενημερώνεστε για τους όρους συναλλαγής (κόστος Προϊόντος, κόστος αποστολής, χρόνος παράδοσης, χαρακτηριστικά προϊόντος, κλπ.) από το ίδιο το Φαρμακείο (και όχι από την δική μας Ιστοσελίδα, η οποία είναι μόνον μηχανή αναζήτησης) πριν την ολοκλήρωση της κάθε αγοράς σας. Όλα τα αναφερόμενα στην δική μας Ιστοσελίδα οφείλετε να τα εκλαμβάνετε ως ενδείξεις (τιμές, χαρακτηριστικά, κλπ.), και όχι ως επιβεβαιωμένα ή εγγυημένα χαρακτηριστικά. Ο έλεγχος των ανωτέρω παραμέτρων απαιτεί εκ μέρους σας χρόνο, συγκέντρωση και προσοχή, τα οποία συχνά δεν συνάδουν με την ταχύτητα και την ευκολία των on line αγορών.

Περαιτέρω, ως Εγγεγραμμένο Μέλος  έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες που καταχωρείτε στο Fedra.com (όπως αξιολογήσεις προϊόντων και φαρμακείων, ορθότητα των δικών σας στοιχείων, κλπ.). Το Εγγεγραμμένο Μέλος οφείλει να παρέχει πληροφορίες που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, δεν έχουν στόχο να βλάψουν αθέμιτα ή παράνομα, ούτε να προκαλέσουν αθέμιτη ή παράνομη ζημία. Οι πληροφορίες που παρέχετε ως Εγγεγραμμένο Μέλος οφείλουν να ακολουθούν το πλαίσιο του ευπρεπούς λόγου, να μην περιλαμβάνουν ρατσιστικά σχόλια οποιουδήποτε είδους, έμμεσα ή άμεσα, να μην προάγουν το μίσος, να μην θίγουν δικαιώματα τρίτων και να τηρούν εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Fedra.com έχει το απόλυτο δικαίωμα και την διακριτική ευχέρεια να ελέγχει τις πληροφορίες που ο κάθε Χρήστης – Εγγεγραμμένο Μέλος καταχωρεί και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, όπως, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης ή της νομοθεσίας ή για τεχνικούς λόγους, όπως υπέρβαση χωρητικότητας, κλπ ή λόγω αναδιαμόρφωσης της Ιστοσελίδας, να επεξεργάζεται, να συντομεύει  ή και να διαγράφει τις πληροφορίες αυτές ή να τις αναδιατάσσει ή ανα-ταξινομεί εντός της Ιστοσελίδας. Κάθε καταχωρημένη πληροφορία από την στιγμή της καταχώρισής της αποτελεί αντικείμενο ιδιοκτησίας και διαχείρισης της Εταιρείας.

Ωστόσο, η ευθύνη για τυχόν παράνομο, αθέμιτο, προσβλητικό κλπ. σχόλιο ή σχόλιο κατά παραβίαση των παρόντων όρων ή κατά παράβαση συμφωνίας με τρίτο μέρος παραμένει εξ ολοκλήρου του συντάκτη αυτού – Χρήστη που το ανάρτησε. Το όλο περιεχόμενο του Fedra.com, είτε πρόκειται για τις καταχωρίσεις είτε για της πληροφορίες που αναρτούν οι Χρήστες, είτε για οτιδήποτε άλλο που αναρτάται στην Ιστοσελίδα, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της FEDRA και των συνεργαζόμενων με την FEDRA επιχειρήσεων / Φαρμακείων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναδημοσίευση ή η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας από οποιονδήποτε Χρήστη και εν γένει από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Η χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης της απλής επίσκεψης ή/και πλοήγησης σε αυτήν, σημαίνει αυτοδικαίως και αυτομάτως ότι ως Χρήστης - Επισκέπτης αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης του Fedra.com, χωρίς την ανάγκη ρητής, πανηγυρικής ή άλλης εν γένει αποδοχής αυτών.  

Οι Επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν, ενημερωθούν, αναζητήσουν και συγκρίνουν τιμές και είδη προϊόντων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, τα οποία διατίθενται από τα Φαρμακεία. Τα Φαρμακεία τυγχάνουν ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης τρίτων  προσώπων με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία.  Η Ιστοσελίδα Fedra.com παρέχει διάφορους τρόπους διαδικτυακής αναζήτησης και σύγκρισης Προϊόντων, των χαρακτηριστικών και των τιμών τους. Η αναζήτηση των Προϊόντων γίνεται είτε μέσω μηχανής αναζήτησης (με διάφορα κριτήρια, όπως είδος προϊόντος, παρασκευαστής, προέλευση, κλπ.) είτε μέσω των διαφόρων θεματικών, που διαθέτει η Ιστοσελίδα, ή και άλλων μεθόδων αναζήτησης (νέες κυκλοφορίες, δημοφιλή Προϊόντα, κλπ.).

Η απόφαση για αγορά καθοιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε προϊόντος από Φαρμακείο πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του Επισκέπτη και διέπεται αποκλειστικά από τους εκάστοτε Όρους Συναλλαγής που θέτει το εκάστοτε ηλεκτρονικό Φαρμακείο. Η δική μας Ιστοσελίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, που είναι ικανά για δικαιοπραξία, σύμφωνα με ελληνική νομοθεσία, για προσωπική, μη εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης και ηλικίας άνω των δεκαπέντε (15) ετών.

Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας:

Εκτός των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, ηλεκτρονικών Φαρμακείων, παρασκευαστών και κατασκευαστών προϊόντων και πηγών περιεχομένου, διαφημιζομένων επιχειρήσεων, κλπ), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας Fedra.com, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εργαλείων, διάταξης, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Fedra και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος εν γένει δικαίου.  

Συνεπώς, το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας Fedra.com δεν δύναται να αποτελέσει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο διάθεσης, πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, αποθήκευσης,  μετάδοσης, διανομής, επεξεργασίας καθ’οιονδήποτε τρόπο ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο, εμπορικής ή μη, με ή χωρίς αντάλλαγμα, κλπ.

Της ως άνω απαγόρευσης εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου συγκεκριμένου τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας που τυχόν ενδιαφέρει τον Επισκέπτη, σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του Επισκέπτη, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική του χρήση και όχι για δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση ή εν γένει διάθεση και υπό την προϋπόθεση ότι κατά την αποθήκευση διατηρούνται τα πλήρη διακριτικά στοιχεία της Ιστοσελίδας, όπως αυτή προβάλλεται από την Εταιρεία, όπως η διεύθυνση του διαδικτύου από την οποία αντλήθηκε, τα σήματα της Εταιρείας μας, κλπ. 

Τα υπόλοιπα Προϊόντα που αναφέρονται στις ενότητες της Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των αντιστοίχων φυσικών ή νομικών προσώπων και ομοίως προστατεύονται από κάθε παραβίαση.   

Εγγεγραμμένοι Χρήστες:

Η επίσκεψη, περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας Fedra.com δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον Επισκέπτη. Ο Επισκέπτης μπορεί περαιτέρω να εγγραφεί ως χρήστης είτε δηλώνοντας ένα μοναδικό username, email και κωδικό πρόσβασης είτε κάνοντας χρήση του λογαριασμού σε μία από τις συνεργαζόμενες με εμάς διαδικτυακές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Για την πολιτική cookies της Εταιρείας, βλέπετε εδώ.

Αφού ο Επισκέπτης εγγραφεί με τα στοιχεία οποιουδήποτε εκ των προαναφερόμενων λογαριασμών, χωρίς υποχρέωση να δηλώσει κανένα επιπλέον προσωπικό του στοιχείο, η Fedra, μέσω των λειτουργιών που παρέχει η αντίστοιχη ειδική εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, θα λαμβάνει γνώση και θα τηρεί μόνον το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει ο Επισκέπτης, κατά την εγγραφή του στην αντίστοιχη προαναφερόμενη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης ή και τυχόν άλλα δεδομένα που κατά διαστήματα ρητώς συμφωνεί να παράσχει ο ίδιος ο Επισκέπτης.

Προαιρετικά και κατ’ επιλογήν του, ο Επισκέπτης δύναται να δηλώσει το φύλο, τη διεύθυνση διαμονής και την ημερομηνία γέννησής του καθώς και να δημοσιεύσει μια φωτογραφία του. Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης αναλαμβάνει και δεσμεύεται να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες καθώς και να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Με τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, ο Χρήστης αφενός έχει την δυνατότητα να προβεί σε σχολιασμό για Προϊόντα που αγόρασε ή και για τα Φαρμακεία από τα οποία τα αγόρασε και αφετέρου απολαύει διαφόρων επιπλέον υπηρεσιών. Ενδεικτικά, ο Εγγεγραμμένος Χρήστης έχει την δυνατότητα να διατηρεί λίστα επιθυμητών προϊόντων ή/και προϊόντων που ήδη έχει αποκτήσει, να λαμβάνει ενημερωτικά emails σχετικά με νέα προϊόντα, λειτουργίες και υπηρεσίες του Fedra.com, να λαμβάνει ειδοποιήσεις (π.χ. ειδοποίηση μείωσης τιμής προϊόντων, ειδοποίηση δημοφιλών προϊόντων, κλπ).

Η πολιτική προστασίας των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του Fedra.com είναι διαθέσιμη εδώ.

Αναρτήσεις Χρηστών:

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, οπτικοακουστικά αρχεία, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, που αναρτάται, δημοσιεύεται, μεταφέρεται από τους (Εγγεγραμμένους) Χρήστες παραμένει υπό την αποκλειστική νομική ευθύνη του Χρήστη από τον οποίο προέρχεται και κάθε Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας μας.  

Οι Χρήστες, όταν σχολιάζουν – αξιολογούν Προϊόντα ή/και Φαρμακεία και εν γένει όταν αναρτούν οποιαδήποτε πληροφορία στην Ιστοσελίδα Fedra.com, οφείλουν:

- Να παρέχουν αληθείς, ακριβείς και  ειλικρινείς πληροφορίες.

-Να σχολιάζουν μόνον για προϊόντα τα οποία έχουν αγοράσει και για Φαρμακεία με τα οποία έχουν συναλλαχθεί.

-Να αναφέρονται αποκλειστικά και μόνον σε προσωπικές τους συναλλαγές και όχι σε συναλλαγές τρίτων προσώπων, ακόμα και αν θεωρούν ότι γνωρίζουν αυτές πολύ καλά και τις θεωρούν αληθινές. Να μην προβαίνουν σε αναμετάδοση διαδόσεων ή ειδήσεων που έμαθαν από τρίτους και να περιορίζονται αποκλειστικά στη δική τους εμπειρία.

-Να είναι σύντομοι και περιεκτικοί στον σχολιασμό τους και να επικεντρώνονται στο τι θετικό ή αρνητικό συνέβη κατά την δική τους συναλλαγή. Να αποφεύγουν παροτρύνσεις προς τους άλλους Χρήστες, είτε αρνητικές είτε θετικές.

-Να μη δημοσιοποιούν προσωπικές τους πληροφορίες, όπως κινητό τηλέφωνο, τόπο διαμονής, όνομα, κλπ. ή προσωπικές, απόρρητες, εμπιστευτικές ή ευαίσθητες εν γένει πληροφορίες τρίτων προσώπων.  

-Να μη συκοφαντούν και να μην διασπείρουν το μίσος. Να μην δημοσιεύουν σχόλια ή εν γένει υλικό με περιεχόμενο παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, ανακριβές, ψευδές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή λόγο αποδοκιμαστέο, αθέμιτο ή παράνομο, ή υλικό που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και ιδίως προσβλητικό της προσωπικότητας τρίτων ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, κλπ. 

-Να αποφεύγουν εν γένει τη χρήση επιθέτων (είτε εγκωμιαστικών είτε επικριτικών) και να επικεντρώνουν στην παράθεση των περιστατικών που τους ευχαρίστησαν ή τους δυσαρέστησαν κατά την συναλλαγή τους. 

-Να διατυπώνουν τα σχόλιά τους αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, με ελληνικούς πεζούς (όχι κεφαλαίους) χαρακτήρες.

Η Εταιρεία μας, καθώς και το εκάστοτε ηλεκτρονικό Φαρμακείο στο οποίο αφορά ο εκάστοτε σχολιασμός,  διατηρούν το δικαίωμα όπως ζητήσουν από τον Χρήστη στοιχεία (όπως αριθμό παραγγελίας, απόδειξη αγοράς ή άλλο παραστατικό) από τα οποία να προκύπτει ότι τα σχόλια του Χρήστη βασίζονται όντως σε υπαρκτή προσωπική προηγούμενη συναλλαγή του ιδίου με το ηλεκτρονικό Φαρμακείο. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα και την διακριτική ευχέρεια όπως τροποποιεί, περικόπτει, διαγράφει ή επεξεργάζεται εν γένει αναρτήσεις και υλικό το οποίο κατά την κρίση της αντιβαίνει σε έναν ή περισσοτέρους από τους ανωτέρω κανόνες ή στους παρόντες όρους ή στα προσαρτήματα αυτών ή στην κείμενη νομοθεσία, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη που ανάρτησε αυτό. 

Ρητώς μη επιτρεπόμενες ενέργειες: 

 Απαγορεύονται ρητώς τα κάτωθι στους Χρήστες και στα Εγγεγραμμένα Μέλη της Ιστοσελίδας:

Η μίμηση ή/και αντιποίηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή η ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/ μέλους ή η παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των Χρηστών ή Εγγεγραμμένων Μελών με σκοπό, ενδεικτικώς, την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα Fedra.com. Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή η χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης ή τυχόν άλλης συμβατικής σχέσης. Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή η χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, κινούμενης εικόνας, κλπ) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών απορρήτων, κλπ). Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή η χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή προβολή οποιασδήποτε διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία με την Εταιρεία μας. Η αποστολή ανεπιθύμητων και μη ζητηθέντων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου. Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού και εν γένει η αποστολή ή/και εγκατάσταση ή/και προώθηση κακόβουλου λογισμικού οποιασδήποτε φύσεως.  Η παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την Ιστοσελίδα Fedra.com, ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών. H παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας ή των διαφόρων λειτουργιών και εφαρμογών αυτής. Η παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία ή υπηρεσία της Ιστοσελίδας μας και των παραμέτρων της. Σε περίπτωση οποιασδήποτε κατά τα ανωτέρω παραβίασης ή παράβασης, η Εταιρεία δικαιούται όπως άμεσα αφαιρεί και διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες - υλικό και όπως απενεργοποιεί τον λογαριασμό του Χρήστη που προέβη στις σχετικές ενέργειες.

Ειδικότεροι κανόνες σε σχέση με τις αναρτήσεις:

Η FEDRA δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους, υπό τους οποίους επιτρέπεται η υποβολή περιεχομένου από τους Χρήστες ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και να καταργεί την προαναφερόμενη λειτουργία ή/και να τροποποιεί τα χρονικά όρια, που θα διατηρούνται τα σχόλια των Χρηστών στην Ιστοσελίδα. Δύναται επίσης να τροποποιεί τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν στο μέγεθος των σχολίων, που μπορεί να δημιουργεί ο Χρήστης ή και το είδος και τη μορφή άλλων αρχείων, που επιτρέπεται να επισυνάπτει στα μηνύματά του ο Χρήστης και δεν θα ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία δημοσίευσης σχολίων που δεν εναρμονίζονται με τους νέους όρους.

Ειδικά σε σχέση με το περιεχόμενο, που δημοσιεύεται από τους χρήστες, παρέχεται στην FEDRA δωρεάν, διαρκής, μη αποκλειστική και ανέκκλητη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, προσαρμογή, μετακίνηση, κατάργησή του, ολόκληρου ή μέρους του ανάλογα με τις ανάγκες, την τεχνολογική εξέλιξη της Ιστοσελίδας Fedra.com, τους δικτυακούς τόπους στους οποίους φιλοξενείται η Υπηρεσία Fedra.com ή/και τα μέσα ή/και τις εφαρμογές ή/και τις συσκευές μέσω των οποίων η Ιστοσελίδα  ή/και οι λειτουργίες της, καθίστανται διαθέσιμες στους Επισκέπτες.

Σε περίπτωση χρήσης του λογαριασμού με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες της και κατάργησης του λογαριασμού του.

Οι αναρτήσεις σας, σάς επιτρέπουν να αλληλεπιδράτε με άλλα άτομα. Η Εταιρεία μας θέλει να διατηρεί ένα περιβάλλον με σεβασμό για όλους τους Χρήστες, που σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθείτε αυτούς τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς:

 

-Να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία.

-Να σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απορρήτου και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

-Να μην παρενοχλείτε ή βλάπτετε τους άλλους ή τον εαυτό σας (ή να απειλείτε ή να ενθαρρύνετε την κακοποίηση ή την πρόκληση βλάβης σε άλλους) για παράδειγμα, μέσω της παραπλάνησης, της εξαπάτησης, της δυσφήμισης, της επιθετικής συμπεριφοράς, της παρενόχλησης ή της επίμονης παρακολούθησης

-Να μην κάνετε κατάχρηση, να μην προκαλείτε βλάβες, να μην παρεμβαίνετε ή να μην διαταράσσετε τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Ανεξαρτήτως των προαναφερόμενων, η Εταιρεία επιφυλάσσεται και του δικαιώματός της να επεξεργάζεται τα σχόλια και τις αξιολογήσεις των Χρηστών, πριν τη δημοσιοποίησή τους, για τη διακρίβωση της συμβατότητάς τους με τους παρόντες όρους και την νομοθεσία (και με το σκοπό που επιδιώκεται να εξυπηρετηθεί) και δικαιούται να μην επιτρέπει τη δημοσιοποίηση σχολίων, που αντιβαίνουν τους παρόντες όρους ή στην εν γένει νομοθεσία. Ο Χρήστης περαιτέρω είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί η Εταιρεία, οι συνεργάτες της ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αντιδικίας, αμφισβήτησης, διαφοράς, διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

Ασφάλεια:

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα καθώς το διαδίκτυο είναι ένα πεδίο ανοιχτό και ελεύθερα προσβάσιμο σε απροσδιόριστο αριθμό ανθρώπων με άγνωστη ταυτότητα. Δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν σε επίπεδο δικτυακού τόπου με τη χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και συστήματος προστασίας δικτύου (firewall) υψηλής προστασίας.

Επιπλέον, η Εταιρεία χρησιμοποιεί κατάλληλα πρωτόκολλα, για ασφαλείς και κρυπτογραφημένες on-line επικοινωνίες και συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Διαφημίσεις - Δεσμοί (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους:

            Η Ιστοσελίδα μπορεί να προβάλλει παντός είδους διαφημιστικά δημιουργικά και links ("συνδέσμους") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites). Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια, την ποιότητα ή την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών και δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία ή/και συναλλαγή των Χρηστών της Ιστοσελίδας με τρίτους παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα.

Τελικές Διατάξεις:

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενημερώνει - τροποποιεί τους παρόντες όρους καθώς και τυχόν πρόσθετους όρους, (1) για να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις υπηρεσίες μας ή τον τρόπο που λειτουργούμε ως επιχείρηση, για παράδειγμα, όταν προσθέτουμε νέες υπηρεσίες, λειτουργίες, τεχνολογίες, ή πλεονεκτήματα (ή καταργούμε παλαιότερα), (2) για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας ή (3) για την αποτροπή κατάχρησης ή την αποφυγή πρόκλησης βλάβης.

Εάν αλλάξουμε σημαντικά τους παρόντες όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους θα ειδοποιήσουμε έγκαιρα εκ των προτέρων τους Εγγεγραμμένους Χρήστες και θα σας δώσουμε την ευκαιρία να ελέγξετε αυτές τις αλλαγές, εκτός από τις περιπτώσεις:

(1) κυκλοφορίας μιας νέας υπηρεσίας ή λειτουργίας ή

(2) σε επείγουσες καταστάσεις, όπως για την αποτροπή συνεχιζόμενης κατάχρησης ή για τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη σχέση σας μαζί μας, κλείνοντας τον Λογαριασμό σας. Συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη μετά από κάθε τροποποίηση των όρων χρήσης της συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του παρόντος, που ρυθμίζει την τρέχουσα σχέση του Επισκέπτη με την Ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκευθεί ή εκτυπωθεί πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.

Βάσει της νομοθεσίας, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα που δεν δύνανται να περιοριστούν από μια σύμβαση όπως οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών. Οι παρόντες όροι δεν σκοπεύουν κατ' ουδένα τρόπο να περιορίσουν αυτά τα δικαιώματα. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν ισχύει ή δεν είναι εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει άλλους όρους ή το τμήμα αυτού που ισχύει και είναι εφαρμόσιμο.

Εάν δεν τηρείτε τους παρόντες όρους ή τους τυχόν πρόσθετους όρους για συγκεκριμένες υπηρεσίες και δεν λάβουμε άμεσα κάποια μέτρα, αυτό δεν συνεπάγεται την παραίτησή μας από τυχόν δικαιώματα που έχουμε, όπως τη λήψη μέτρων στο μέλλον. Εάν ορισμένοι από τους παρόντες όρους είναι αντιφατικοί μεταξύ τους, υπερισχύει και θεωρείται ότι ισχύει ο προστατευτικότερος για τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Η πολιτική cookies της Εταιρείας, που είναι διαθέσιμη εδώ και η πολιτική προστασίας των προσωπικών πληροφοριών των Χρηστών του Fedra.com που είναι διαθέσιμη εδώ, αποτελούν αναπόσπαστα προσαρτήματα των παρόντων όρων και ενιαίο κείμενο με τους παρόντες όρους.

H Fedra θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε, ώστε να έρθει σε επαφή μαζί σας για ενημερώσεις με νέα & προσφορές, καθώς και εξατομικευμένες ενημερώσεις βάσει λίστας παρακολούθησης προϊόντων, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι χρήστες του newsletter. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο υποσέλιδο οποιουδήποτε email που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@fedra.com. Στη δεύτερη περίπτωση, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016). Με την αποδοχή σας να λαμβάνετε newsletter, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους. Θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας με σεβασμό. Για την αποστολή των newsletter, και για την προστασία των δεδομένων σας, εμπιστευόμαστε τη συνεργαζόμενη πλατφόρμα Sales Manago, στην οποία δίνουμε με τη συγκατάθεσή σας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την αποστολή των newsletter σύμφωνα με τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου της.